Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Pornogrofi

Pornogrofi

Pornogrofi

Bilimin hatırı sayılır sağlayışlarından bilgisayar tekniği her yanda pek çok kadını erkeği eğitimin ve bilginin akla gelmedik sınırlarına taşıyor. Ne yazık! Hizmet burada noktalanmıyor. Böylesi yapıcı katkıların yanı sıra kafaları altüst eden başka bir kullanım gitgide her yana dal budak salmakta. Bilgisayarın sonu gelmeyen yardımlarını bastıran yıkıcı kullanımlardan birine tek sözle pornografi diyorlar. Bu bileşik sözün anlamı, açık saçık, sergen şehven yazılar, resimler.. Birçok yerde genç ya da orta yaşlı bireylerin süreklilikte ekrana yapıştığı en çekici görünüm olmuş bu matah. Sayısız insan buna kıskıvrak tutulmuş. Birçok kişinin sigaraya, içkiye, morfine, kumara yakalandığı gibi. Bu tuzağa sıkıştırılan kendisini ondan kurtaramıyor, aklını yüreğini o iştahlandırıcı resimlerden koparamıyor. İllet kişisel kullanımın ötesine uzanmış; mafyaların, karanlık örgütlerin güçlü pençesinde büyük paralar toplayan, cepleri şişirten çıkara dönüşmüş.

Ön sırada, Polonya’dan Patagonya’ya varıncaya dek çocuklarının böylesi yıkıcı tutsaklıktan nasıl kurtulabileceğini soruşturan ana babalar.. Sorumlu makamlar bu bozucu ve yıkıcı ahtapotun gücünden bireyleri nasıl koparabileceğine vızır vızır uğraşlar dökmekte. Kızların kadınların ağa tutulup cinsel sermayeye dönüştürülmesi, pedofili denen çocuk hatta bebeklerin bilgisayar ekranında gelir getiren para kırıcılığında sömürülmesi soyumuzu utandıran çirkinliklerden.. Çoğu kez örgütlerin gücü etkisi sorumlu makamların uğraşlarına taş çıkartmakta. Sinsilik hünerlerini bastırmak keskin inceliği gerektiriyor. İşin gerisinde akla sığmaz şeytanlıklar, çıkar kovalayışları çöreklenmekte, kısır döngü gitgide dallanmakta.. Çirkin kıskaç kız kadın, üstelik oğlanları tavlamanın rotasını çiziyor, ardından da tezgâhlıyor. Adam öldürme kötülüğünden her tür sakıncayı siliyor, kafaları karıştıran kötülükler zincirini her gün daha çok sıkıştırıyor, kadını erkeği acımazlıkla zorluyor.

Ademoğlunda pornografi türünden istilacılar düşünceyi de davranışı da denetimine almış. Şu teknoloji çağında bilgisayarı ve başka gereçleri sağlıksız amaca istismar edenler kovuşturuluyor; ama ne yazık ki önlemler devede kulak. Nedeni çok basit. Bozukluğa tutsak ademoğullarının iç dünyası düşük ve sakat. “Bozuk olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir; onların aklı da, vicdanı da bozuktur” (Titos 1:15b). “Aklı bozuk, gerçeğe saygısı olmayan insanların sürtüşmeleri.. Bunlar tanrısayarlığı bir çıkar zannediyor” (I.Timoteos 6:5).”Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı yaşamının dışında kalmıştır onlar” (Efesoslular 4:18). “Tanrı onları uygunsuz işler yapmaları için onaylanmayan düşünceye teslim etti” (Romalılar 1:28b). Yasaların düzeltemeyeceği kötülük tasarıları içeride çörekleniyor. Karşısında bir tav ve yem beliren evlinin bekârın direniş gücü gitmiş. Yüzüstü tuzakta yakalananların sayısı hesaba gelmez. Öte yandan istatistikler her yanda ruh bunalımına yakalananlar sayısının gitgide yükseldiğini bildiriyor.

Yapıcı, iyiyi etkileyici, sağlık oluşturucu amaç için yaratılan akıl ve gönül yersel duyguları kamçılayan uğraşlara kayınca tüm varlık sağlığını yitirmekte, çeşit çeşit yöne yelken germekte. Aklın şifaya gereksinimi tartışılamaz. Psikologlardan gelen şifa değil, Tanrı’nın kendisinden sağlanan şifa.. İsa Mesih Tanrı’ya inanmanın özünü özetini şöyle anlatır: “Tanrın Rab’bi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm gücünle ve tüm anlayışınla seveceksin. İnsan kardeşini de kendin gibi seveceksin” (Luka 10:27). Bu gerekçede ‘tüm anlayışınla’ sözü hemen dikkati çekiyor. Aklı tavuk kümesine dönüştüren istilacıların Tanrı inancını kötürümleştirdiği apaçık belirgin. Kişi sorabilir: “Pekiyi, Mesih’e iman edersem O bana ne yapabilir ki?” Mesih’in yaptığı mucizeler arasında, cine tutulan niceleri paklayarak tertemiz kılması O’nun doğaötesi eylem gücüne tanıklık etmekte. İsa’nın gücü karşısında cinler bağıra bağıra insan bedeninden çıktı. Pornografi türünden tutsaklıklara dalanın aklında yüreğinde acımasız bir istilacı var. İblisin sayısız ajanlarından biri ya da birkaçı. Bunlar kovulmalı, dışlanmalı.

Hangi yönden bakılırsa bakılsın, pornografi tutsaklığı düşüklük sıkıştırıcılığının öldürücü bir kolu. Demirden kol. Ön sırada düşündürücü bir soru beliriyor: Pornografi insan aklını niçin ve nasıl istilaya uğratıyor? Yapıcı sağlıklı uğraşlara verilmek varken akıl niçin böylesi amaçsız, içerik-siz düşüklüklere sürükleniyor? Vaktini enerjisini neden bunlarla oyalıyor? Sorun ürkütücü bir çalkantı olmaktan daha derin boyutlara dayanıyor. Bu özleyiş bu kovalayış nereden ve nasıl kaynaklanıyor? Kuşku olmasın, bu-nalım öyle teğet bir raslantı değil, derinden ufunetlenen kahredici illet.. Bu-nunla köklü gerekli biçimde uğraşmaya gitmeyen kum üstünde ev kurmaya çabalayandır. Sorun ruhsaldır; ruhsal açıdan yaklaşım gereği apaçıktır.

Akıl her düşüncenin, isteğin, özenişin yatağıdır. Bütün kovalayışlar akılda biçimlenir, bedenin çeşitli parçalarına yayılır, onları pençesinde kıstırır. Aklın sağlığa dinçliğe gereksinimi hiç düşünülür mü? Bir psikiyatri uzmanı-na koşmakla, dine koşullanmakla, etkin bir hap yutmakla akıl düzelebilir mi? Tanrı’nın öncesiz-bitimsiz Sözü’ndedir tek yanıt. İsa Mesih yüreği akılla eşitleyerek orada yuvalananları önümüzde deşiyor: “Çünkü içerden, insan yüreğinden kötü tasarılar çıkar: Rasgele cinsel ilişki, hırsızlık, adam öldürme, evlilik dışı cinsel bağlantı, açgözlülük, kurnazlık, düzenbazlık, soysuzluk, kıskançlık, sövüp sayma, kendini beğenme, akılsızlık. Bu kötülüklerin tümü içerden kaynar ve insanı kirli kılar” (Markos 7:21-23).

Akıl-yürek her tür kirliliğe yataklık eden düzensizlik evrenidir. Çirkin rüyalar bunun bir göstergesidir. Kaldı ki, herkes aklında oluşan çeşit çeşit cenabetliği iyi bilir. Pornografi yemini dünya piyasalarına sunanın amacı, kişilerin aklını çalmak, duyguları heyecanlandırarak onları kendine tutsak kılmak, kadını erkeği kirli yatağa düşürmektir. Tanrı Sözü şu yargıyı vurgular: “Tuttuğun her değerden önce yüreğini koru, çünkü tüm yaşam kaynakları ondandır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 4:23). Bu isteklendirme baştan başa varlığın sağlığıyla ilgilidir. Kendini ciddi bir sınava çek. Asıl önem vereceğin değerlerin bir listesini çıkar. En tepeye acaba hangi değeri korsun? Bedensel sağlığı yerinde görülen nicelerin iç dünyası hasta ve sayrı. Çünkü akıl-yürek düzensizlikte çalkalanıyor. Böylesi bir güçsüzlük karşısında şifaya gereksinimin belirgindir.

Aklın sağlığı dinçliği ön sıradadır; Tanrı’nın katında ve varlığınla bağlantıda.. Çünkü her söz ve eylem oradan kaynaklanır. Mesih bu gerçeği doğadan bir simgeyle anlatır: “İyi ağaç kötü ürün yetiştiremediği gibi, çürük ağaç da sağlıklı ürün yetiştiremez” (Matta 7:18). O yine şöyle der: “Engerekler soyu! Kendiniz kötü kişilerken iyi sözler söyleyebilir misiniz? Çünkü ağız yüreğin taşmasından söz söyler” (Matta 12:34). Sağlıklı akıl sağlıklı eylemleri ve sözleri oluşturur; bunu sağlayanı araman gerekir.

İsa Mesih’in muhtaç insan yaşamındaki etkisi kesenkes sonuçludur. Cine tutulanlar pak kılınınca o kudurgan sefiller büsbütün uslandı. Sağlıklı kişiler olarak topluma katıldı. Şu tutarsız düzensiz dönemde Mesih’in sağlık verdiği sayısız tutsak O’nun sevgisine, dokunmasına, akla yüreğe dinçlik vermesine tanıktır. Mesih’in yaşamdaki etkinliği İncil’de şöyle kutlanıyor: “Öyle ki, Mesih’in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun. Bir tek bede-nin parçaları olarak bu esenliğe çağrılmış bulunuyorsunuz. Her zaman teşekkür edenler olun” (Koloseliler 3:15). “Tanrı’nın insan kavrayışını aşan esenliği, Mesih İsa bağlılığında yüreklerinizi ve akıllarınızı kale gibi savuna-caktır” (Filippililer 4:7). Tanrı’nın savunusu değerlendirilmez mi? İncil’de ya-şamsal bir soru yanıtlanır: “Çünkü, kim Rab’bin aklını anlayabildi de O’na öğretebilen olsun?” Ne var ki, bizler Mesih’in aklıyla donatılmış bulunu-yoruz” (I.Korintoslular 2:16). Mesih günahlı kişiyi akılsal-ruhsal kavrama getirir; düzensizlik fırtınalarını dağıtır, yerine kendi imbatlarını estirir.

Mesih bağlısı Tanrı’nın öğüdünü işlerliğe koyabilir; çünkü Mesih ona yepyeni yaşam olanağını sağlamıştır: “Şimdiki çağın gidişine uymayın. Tam tersine, anlayışınızın taze aşamaya gelmesiyle büsbütün değiştirilmiş insanlar olun. Öyle ki Tanrı’nın isteğini, neyin yararlı, beğenilir, yetkin olduğunu öğrenesiniz” (Romalılar 12:2). “Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik; bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve düşük aklın istekleri neyse onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin çocuklarıydık” (Efesoslular 2:3). Mesih bağlısının yenilenen anlayışı her bilginin ötesindedir: “Aklı sende sabitleşeni sen tüm esenlikle korursun; çünkü o sana güvenir … Ya RAB, bizi esenliğe iletecek sensin” (Yeşaya 26:3,12). Ve peygamber şaşmaz güvenliği duyurur: “‘Iraktakine de yakındakine de kesin esenlik olsun’ diyor RAB” (57:14).

Diri, etkin, canlandıran Söz budur: “Tanrı Oğlu’nun geldiğini ve Gerçek Olan’ı bilmemiz için bize kavram verdiğini biliyoruz. Biz Gerçek Olan’ın bağlılığındayız: O’nun Oğlu İsa Mesih bağlılığında. Bu, gerçek Tanrı’dır ve sonsuz yaşamdır” (I.Yuhanna 5:20). “Öyle ki, bilgelik doluluğunda ve ruhsal anlayış bütünlüğünde Tanrı isteğini bilme aşamasının doruğuna ulaşasınız” (Koloseliler 1:9b). Özü sevgi olan diri Tanrı’ya imanın işlerlikli tanıtlanışı budur. Kendisini açıklayan güçlü ve etkili Tanrı’yı bilmemek, kişiyi dinsel kuramın üzerine yükseltemez. Tanrı’nın yaşamınla ilgili tasarısının ne olduğunu hiç düşünür müsün? O seni kurtaran mıdır? Yaşamını yeniden doğuşa yükselten midir? Aklını her tür biçimsizlikten pak kılan mıdır? Sana yaşam yengisi sağlayan mıdır? Sonsuz güvenliğini veren midir?

Thomas Cosmades

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir