Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kutsal Ruh’un Vaftizi üzerine değişik Yorumlar

Kutsal Ruh’un Vaftizi üzerine değişik Yorumlar

Samsun Kilisesi Kutsal Ruh Vaftizi

Ruhsal Yaşam

KUTSAL RUH’UN VAFTİZİ ÜZERİNE DEĞİŞİK YORUMLAR

1. Kurtuluş olduğu zaman yerini alacak ilk iştir.

“İster Yahudi, ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” (1. Korintliler 12:13)

Bu Efesliler 4:5’te de bahsedilen “tek” vaftizdir.

“Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve herşeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir” (Efesliler 4:5)

Bu olay İsa’nın bedeninin içine girilerek yapılan vaftizdir (Mecazi ve simgesel) ve kurtuluşun ana noktasıdır.

Bu görüşe göre Kutsal Ruh’un vaftiziyle, içe doluşu eşittir. Tüm inananlar inandıkları anda Kutsal Ruh’un vaftizini alırlar.

2. Lütfun ikinci işidir, fakat farklı dillerde konuşmayı içermesi gerekli değildir.

Tanrı’nın ulu insanlarının bazıları Moody, Finney, Torrey gibiler bu fikri kabul ettiler. Bu insanlar Kutsal Ruh’un vaftizinin amacının insanların Rabbin işleri için kendilerine verilen yapabilme gücü olduğunu kabul ederler.

“Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.” (Elçilerin İşleri 1:5)

(Hristiyan.NET’in notu: Yahya’nın vaftizi normal su vaftizi değildi, bir tövbe vaftiziydi. Bakınız Elçilerin İşleri 19:4)

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8)

“İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.” (Elçilerin İşleri 2:4)

“Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.İnananların topluluğu yürekte ve düşüncede birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için «bu benimdir» demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa’nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı’nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.” (Elçilerin İşleri 4:31-33)

Bu görüşe göre de Kutsal Ruh’un vaftiziyle içe doluşu aynı olaydır ve esasen birbirine eşittir.

3. Farklı dillerde konuşma tecrübesidir: Kutsal Ruh’un vaftiziyle gerçekten dört defa farklı dillerde konuşma olayı gerçekleşmiştir.

 1. Pentikost gününde Yahudiler (Elçilerin İşleri 2:1-4)
 2. Samiriyeli inanlıların kabul edilişi (Elçilerin İşleri 8:14-18)
 3. İnanlı ulusların kabul edilişi (Elçilerin İşleri 10:44-46)
 4. Vaftizci Yahya’nın öğrencilerinin kabul edilişi (Elçilerin İşleri 19:1-7)

 Bu teorinin bazı savunucuları (Örneğin Pentekostalist kiliseler, Kutsal Ruh’un armağanları konusunu aşırı abartan karizmatik kiliseler) Kutsal Ruh’un vaftizinin kanıtının farklı dillerde konuşma olduğunu iddia ederler.

Buna karşılık aşağıdaki maddeleri dikkatlice inceleyelim;

 1. Farklı dillerde konuşmanın amacı yukarıda da bahsedildiği gibi dört farklı grubu farklı dillerde konuşturarak birleştirmekti. Bu pentekost tecrübesi yani farklı dilleri kullananların birbirleriyle vaftiz sayesinde konuşmaları Elçilerin İşleri 19. bölüme kadar devam etti.
 2. İsa vaftiz olurken farklı dillerde konuşmayı kullanmadı
 3. Yoel kehanetlerinde farklı dillerde konuşmadan bahsetmez (Yoel 2:28-29)
 4. Farklı dillerde konuşma inanmayanlar için bir işarettir. (1. Korintliler 14:22)
 5. Farklı dillerde konuşma ruhsal bir hediyedir ve O’nu Tanrı kendiliğinden kişiye verir. (1. Korintliler 12:10-11) Yunanca Kutsal Kitap’tan da açıkça anlaşılacağı gibi herkesin farklı dillerde konuşma yeteneği olamaz. (çünkü yunanca 1. Korintliler 12:30’daki “un” in “hayır” cevabı olması gerekir.) Buna karşın Elçilerin İşleri 2:38-39 a göre şu açıktır ki herkes Kutsal Ruh’un vaftizini alır.
 6. Elçilerin İşleri 2:4’te farklı dillerde konuşma kullanılmıştır, fakat Elçilerin İşleri 4:31’de aynı olayda , farklı dillerde konuşma kullanılmamıştır.
 7. Kilise tarihinde Tanrı’nın ruhsal, ulu kişilerinden çok büyük bir kısmı hiç farklı dillerde konuşmamışlardır.

(Hristiyan.NET’in notu: Sadece Elçilerin İşleri 2:4 ve 4:31-33’ü karşılaştırarak Kutsal Ruh’la dolmanın illada bilinmeyen dillerle konuşmayı gerektirmediği de görülebilmektedir. Dolayısıyla Kutsal Ruh vaftizinin, hristiyan olmanın belirtisinin bilinmeyen dillerle konuşmak olduğu iddiası da çökmektedir.)

Kaynak: Douglas, Bible Lessons, s. 78-80 – İlahiyata ait bir kaynak kitap, Daniel Wickwire.

Sonuç olarak Kutsal Ruh vaftiziyle içe doluşu aynı şeydir. Kişi iman ettiğinde Kutsal Ruh’u alır. Kişi iman ettiğinde illada bilinmeyen dillerde konuşmayabilir.

Ek olarak bilinmeyen dillerin İncil’in tamamlanmasıyla bitmiş olduğu öğretisi de vardır, bu öğreti Kutsal Yazılar ile daha fazla uyumludur. Muhafazakar ve Kutsal Kitap’a dayalı kilise yapısına sahip topluluklar tarafından, protestan camiasının büyük çoğunluğunda benimsenmektedir.

Yani var olduğu iddia edilen bilinmeyen diller olaylarının Tanrı’nın bir armağanı olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur.

Ayrıca Kutsal Kitap hakkında çalışma yaparken fark ettiğim bir noktayıda yazmak istiyorum;

Yahya yanında sadece inanlılar varken, “O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.” demiştir. (Markos 1:8, Yuhanna 1:33). Etrafta özellikle Ferisileri içeren karışık bir kalabalık olduğunda ise, “O sizi Kutsal Ruh ve ateşle (bir yargı vaftizi olan) vaftiz edecek.” demiştir. (Matta 3:11-12, Luka 3:16)

Dolayısıyla Karizmatik ve Pentekostalist kiliseler tarafından iddia edildiği gibi “ateşle vaftiz” bilinmeyen dillerle konuşma tecrübesi değildir, bir yargı vaftizidir, bir sonraki ayet ve 1. Korintliler 3. bölüm de bunu desteklemektedir;

Matta 3: 10 Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak.

11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

12 Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı sönmeyen ateşte yakacaktır

Ve 1. Korintliler 3: 13 Her birinin yaptığı iş belli olacak, yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak.

14 Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa, o kimse ödülünü alacak.

15 Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Kendisi kurtulacak, ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır.

www.protestan.org dan konu ile ilgili başka bir makale:

 KUTSAL RUH VAFTİZİ VE SU VAFTİZİ

İlk önce Elçilerin İşleri 19.bölüm 1 ve 6. ayetlere bakalım.

Pavlus Efes’te

1-2Apollos Korint’teyken Pavlus, iç bölgelerden geçerek Efes’e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, «İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh’u aldınız mı?» diye sordu.

«Kutsal Ruh diye birinin varlığını duymadık ki!» dediler.

3«Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?» diye sordu.«Yahya’nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk» dediler.

4Pavlus, «Yahya’nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir vaftizdi» dedi. «Halka, kendisinden sonra gelecek Olan’a, yani İsa’ya inanmalarını söyledi.» 5Onlar bunu duyunca, Rab İsa’nın adıyla vaftiz oldular. 6Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar.

İncil’de iki terim ve uygulama sıkça görülmektedir.

1. Kutsal Ruh ile vaftiz

1a. Karizmatik görüş (ikinci bereket, güç)

1b. Kutsal Kitap’a göre görüş

2. Suyla vaftiz

2a. Yahya’nın tövbe vaftizi

2b. İsa’ya iman edenlerin vaftizi

Bugün İsa’yı hayatına Rabbi ve Kurtarıcı olarak kabul edenlerin hepsi 2b’deki İsa’ya iman edenlerin vaftizini olmaktadır. Suyun içine tamamen batırılmak ile Mesih’in bizim günahlarımıza öldüğü gibi bizde O’nunla birlikte dünyaya, benliğimize öldüğümüzü ; suyun içinden çıkmak ile Mesih’le birlikte dirildiğimiz ve göksel yerlerde oturtulduğumuzu (Efesliler 2:6) dünyaya bildiriyoruz ve tanıklık ediyoruz.

2a’daki Yahya’nın vaftizi TÖVBE’ye çağrı vaftizi idi ve İsa’nın gelişiyle daha doğrusu Kutsal Ruh’un inanlılara verilmesi ile birlikte son bulmuştur. Vaftizci Yahya’da kendisinden sonra gelenin kendisinden üstün olduğunu ve Kutsal Ruh ile vaftiz edeceğini söyledi (Matta 3:11). Kurtuluş için Yahya’nın vaftizi yeterli değildi.

1. KUTSAL RUH İLE VAFTİZ

1a. Karizmatik Görüş

Kendi içlerinde de ikiye ayrılmaktadır. Bir kısmı İsa’ya iman ettikten sonra ‘ikinci bereket’ almayı, Kutsal Ruh vaftizi olmak olarak adlandırırlar. İkinci bereket denmesinin sebebi genellikle, zorunlu olmamak kaydıyla Kutsal Ruh’ta vaftiz olduğunuzda Bilinmeyen Diller armağanını alacağınızı ve/veya güçle dolacağınızı iddia ederler. Diğer bir kısım ise ‘Kutsal Ruh’ta vafiz’ olmadığınız sürece İsa’ya iman ettiğinize ilişkin bir kanıt olmadığını söylerler. Bu kısım azınlıktadır. (Ancak Türkiye’de mevcuttur.) 1902 yılında Pentekost akımıyla birlikte ortaya Kutsal Ruh’ta vaftiz olmayan kişiler ilk 1902-1950’li yıllar arasında Hristiyan kabul edilmezdi. Sonra bu görüş kendi içinde ikiye bölündü ve Kutsal Ruh’ta vaftiz olmak Hristiyan olmak için zorunlu görülmedi. İşte bugün dünyada en yaygın olan görüş ve öğreti de budur.

1b. Kutsal Kitap’a göre

Tanrı’nın müjdesi artık yasalarda değil insanların yüreklerinde İsa Mesih aracılığı ve Kutsal Ruh’un içimize girmesiyle yazılmaktadır.

İbraniler 8:10 `O günlerden sonra’ diyor Rab, `İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların zihnine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.

İbraniler 10:16 «Rab, `O günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım’ diyor.»

Rabbimiz bunu Mesih’e iman edenlerin içine Kutsal Ruh’u göndererek yapmaktadır. İsa’yı hayatına Rabbi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkes Kutsal Ruh’u içine almaktadır. Eski Antlaşma’da Yeremya 31:33 ve34’deki peygamberlik İsa Mesih aracılığı ile artık gerçekleşmiştir. Buna göre Tanrı artık taşlara olan yazılı emirlerini Kutsal Ruh’u aracılığı ile yüreklerimize yazmıştır.

YEREMYA 31:31-34

(Çağdaş Eski Antlaşma Çevirisi, 2001)

31 “İsrail ve Yahuda halkıyla

Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,

32 “Atalarını Mısır’dan çıkarmak için

Ellerinden tuttuğum gün

Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.

Onların kocası olmama karşın,

Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.

33 “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla

Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,

“Yasamı içlerine yerleştirecek,

Yüreklerine yazacağım.

Onların Tanrısı ben olacağım,

Onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,

‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi

Tanıyacak beni” diyor RAB.

“Çünkü suçlarını bağışlayacak,

Günahlarını artık anmayacağım.”

İşte İbraniler yazarının alıntısı yukarıdaki Yeremya’daki ayetlerdir.

Kutsal Ruh’un vaftizine ilişkin ayetleri sıralayalım:

1. Matta 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

2. Markos 1:8 Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh’la vaftiz edecektir.

3. Luka 3:16 Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

4. Luka 11:13 Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?»

5. Yuhanna 1:33 Ben O’nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, `Ruh’un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi.

6. Yuhanna 20:22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh’u alın!» dedi.

7. Elçilerin İşleri 1:5 Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.»

8. Elçilerin İşleri 1:5 Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz.»

9. Elçilerin İşleri 1:8 «Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.»

Daha birçok ayet var ancak özetle sadece ayetleri okuyarak bile Kutsal Ruh’la vaftiz olmanın Kutsal Ruh’u almakla eş anlama geldiği bir gerçektir. Yahya su ile vaftiz etti oysa İsa Kutsal Ruh ile vaftiz etti. Su ile yapılan vaftiz içsel tövbenin dışsal ifadesidir. Oysa içsel Kutsal Ruh ile yapılan vaftiz ise dışsal vaftiz için zorunlu ve gerekli içsel vaftizdir.

2. SUYLA VAFTİZ

Su ile vaftiz içsel ruhsal değişimin dışsal beyanıdır, ifadesidir. (Hristiyan.NET’in Notu: Bu tanım en kısa haliyle “Vaftiz nedir?” sorusunun cevabıdır.)

2a. Yahya’nın Tövbe Vaftizi

Matta 3:1-2 O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.»

Matta 3:3 Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya’dır. Yeşaya şöyle demişti: «Çölde yükselen ses, `Rab’bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin’ diyor.»

Matta 3:11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek.

Markos 1:4 Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.

Yukarıdaki ayetlerden anlaşılıyor ki, Yahya’nın gelişi İsa’nın gelişini hazırlamaktı. Yahudileri tövbeye çağırıyordu. Kendisinden sonra gelecek kişi için yolu hazırlıyordu.

Aşağıdaki ayetlere göre Yahudi’lerin bazıları Yahya’nın vaftizinden rahatsız oldular:

Matta 3:7 Ne var ki, Ferisilerle Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi: «Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı?

Mat 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.

Mat 3:9 Kendi kendinize, `Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan çocuk yaratacakgüçtedir.

Yahudi geleneklerine göre bir Yunanlının Yahudi olması için vaftiz olması gerekirdi. Çünkü Yahudilere göre diğer uluslarlar KİRLİ kendileri ise temizdi. Yahya’nın Yahudileri tövbeye ve vaftize davet etmesi demek Yahudilerin KİRLİ bir ulus olduğunu söylemesiyle ve onları sıradan diğer uluslar seviyesine sokması demektir. Bu da tabii ki tutucu Yahudileri kızdıracak bir durumdur. Başka uluslar Yahudiliğe geçmek için vaftiz olup ruhsal olarak temizlenirlerken, nasıl olurda temiz olan Yahudiler vaftiz olurlar? İşte yukarıda Yahya’nın ‘Biz İbrahim’in soyundanız’ diye düşünmeyin, ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim’e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir diyerek Tanrı’nın ister Grek ister Yahudi veya başka uluslar olsun, kendine Yahudiler gibi soy yaratabileceklerini söyledi.

Buradan görüyoruz ki Yahya’nın gelişi İsa’nın yolunu Yahudilere tövbe çağrısı yaparak hazırlamasıydı.

2b. İsa’ya iman edenlerin suyla vaftizi

1b’nin sonucu 2b’dir. Yani Kutsal Ruh ile vaftizin sonucu olarak suyla vaftiz olunur.

Elçilerin İşleri 10:4-47 Çünkü onların, bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı’yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, «Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh’u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?» dedi.

Elçilerin İşleri 18:8 Havranın yöneticisi Krispus tüm ev halkıyla birlikte Rab’be inandı. Pavlus’u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu.

Kutsal Kitap’a göre önce Kutsal Ruhu almamız sonra suyla vaftiz olmamız gerekir. Suyla vaftiz olurken önce tamamen , tüm bedenimizle suyun altına gireriz ve sonra sudan çıkarız. Suyun altına girmemizin anlamı İsa’nın bizim için çarmıhta ölüp gömülmesini simgeler. Sudan çıkışımız ise İsa’nın 3 gün sonra ölümden dirilişini simgeler ve yeni yaşama geçtiğimizi simgeler. Böylece ‘Bir kimse Mesih’te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.’ (2.Korintliler 5:17).

SONUÇ: Kutsal Ruh vaftizi İsa Mesih’i Rabbimiz ve Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde oluruz. Bunu bazen içsel olarak bir sevinç, heyecan vs. izleyebilir ancak böyle bir beklenti içinde olmamalıyız. Suyla vaftiz Kutsal Ruh ile vaftizi izlemelidir. Kutsal Ruh ikinci bir bereket değildir ancak kurtuluşun kendisi zaten evrenin en büyük olayı, bereketidir. Ölüyken dirilen ve Tanrı’yla sonsuz yaşama kavuşma durumundan daha üstün, yüce, kavranılamaz ve açıklanamaz bir bereket ve lütuf olamaz.

Efesliler 1:18-20

O’nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir.

Daha fazla bilgi için: Charismatic Chaos , John MacArthur..

Bu yazıyı internet ortamına aktaran Hristiyan.NET ‘e sonsuz teşekkür ederiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir